Conditii generale de participare la concurs

Aplica pentru European Youth Card folosind link-ul https://europeanyouthcard.ro/summer-camp si intri automat in tragerea la sorti pentru un Samsung Galaxy Watch 5.

Organizatorul Concursului
Concursul organizat de European Youth Card Romania, denumit in cele ce urmeaza “Concursul”, este conceput si administrat de catre European Youth Card Romania, denumit in cele ce urmeaza ”Organizator”.

Concursul se va desfasura conform prezentului regulament, denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”, ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti participantii la Concurs, denumiti in cele ce urmeaza “Participantii”. Regulamentul oficial in cauza este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

Locul de desfasurare a concursului
Concursul se va desfasura pe pagina web https://europeanyouthcard.ro/summer-camp

Perioada de desfasurare a concursului
Concursul se desfasoara in perioada 20.07.2023 – 01.09.2023

Descrierea mecanismului de concurs
Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

-Sa isi faca o poza la standul YOXO din cadrul evenimentului Summer Camp by USR
-Sa completeze formularul de pe pagina https://europeanyouthcard.ro/summer-camp
Inscrierea in concurs:

Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa indeplineasca ambele conditii descrise la punctul 4.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea in concurs a utilizatorilor ce nu respecta cerintele concursului.

Prin inscrierea la Concurs, Participantul sau reprezentantul legal al acestuia garanteaza ca are varsta minima implinita de 18 ani ce poate fi dovedita ulterior prin intermediul documentelor de identificare.

Un Participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor publicate de utilizator) in orice moment daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu Concursul si cu Regulamentul. Organizatorul considera inscrierea la Concurs ca o acceptare implicita a Regulamentului si considera orice date cu privire la Participant adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

Dreptul de participare
Poate participa la Concurs orice persoana fizica, care are varsta minima implinita de 18 ani, indiferent de sex sau religie. Prin exceptie de la acestea, nu pot participa la Concurs membrii echipei companiilor organizatoare, precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora.

Premiile concursului
Descrierea premiilor:

1x Samsung Galaxy Watch 5
Castigatorii vor fi anuntati pe adresa de email completata in formularul din pagina web https://europeanyouthcard.ro/summer-camp, la momentul inscrierii in concurs.

Premiul se va acorda prin tragere la sorti, prin random.org.

Daca persoana declarata castigatoare nu confirma primirea informatiilor despre castig si nu trimit datele de verificare a identitatii lor, conform indicatiilor organizatorului in momentul afisarii castigatorului, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data afisarii rezultatului Concursului, premiile castigate de persoana in cauza vor fi anulate.

Premiul va intra in posesia Participantului declarat valid, care a confirmat castigul si a furnizat datele de contact Organizatorului.

Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de Participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte/incomplete/modificate intre timp, indiferent de cauza.

Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

In cazul in care premiul nu poate intra in posesia Castigatorului din motive independente de Organizator (adresa eronata, schimbata, imposibilitatea contactarii castigatorului dupa stabilirea adresei de livrare) si sunt returnate Organizatorului, premiile se anuleaza si nu mai pot fi revendicate, ele ramanand in posesia Organizatorului.

Protectia datelor personale
Organizatorul nu are ca scop colectarea si utilizarea datelor cu caracter personal in cadrul Concursului. Prin participarea la Concurs, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

Colectarea si prelucrarea de catre Organizator a informatiilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candidatii o folosesc pentru a valida inscrierea in Concurs precum si a datelor oferite cu acest scop. Castigatorii isi dau, de asemenea, acordul sa furnizeze date cum ar fi, dar fara a se limita la: nume/ prenume, varsta, ocupatia, nr de telefon, adresa e-mail, orasul din care provin, etc. si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul acordarii premiilor stabilite prin Regulament;

Stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, MARKETING si publicitate.

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Castigatorilor si le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament.

Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la Concurs sa fie prelucrate in scop de MARKETING direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa justitiei.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia Imputernicitilor Organizatorului si cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Numele, prenumele si localitatea de resedinta, doar ale castigatorilor, precum si premiile castigate in cadrul Concursului vor fi facute publice conform legislatiei in vigoare.

Prin participarea la Concurs, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora si cu privire la includerea datelor personale in baza de date a Organizatorului in scopul participarii la Concurs.

Toti cei inscrisi sunt de acord sa informeze Organizatorul cu privire la orice schimbare care are loc in datele lor de contact in timpul Concursului.

Prin participarea la Concurs, Participantii accepta ca, in cazul in care vor castiga unul dintre premii, numele, prenumele si localitatea de resedinta sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite, audio si video, in mod gratuit.

Castigatorii Concursului sunt de acord sa semneze o declaratie scrisa in acest sens, conform celor solicitate de catre Organizator.

Datele personale ale castigatorilor vor ramane in inregistrarile contabile ale Organizatorului, conform legislatiei fiscale in vigoare.

Incetarea / Intreruperea Concursului. Forta majora
Concursul poate inceta inainte de expirarea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Desfasurarea Concursului poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, sub conditia ca acesta sa comunice in prealabil pe pagina web a concursului o astfel de situatie.

Litigii
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se vor putea trimite la urmatoarea adresa: vreau@europeanyouthcard.ro in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data luarii la cunostinta, cel mai tarziu de la data incetarii Concursului. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio contestatie.

Organizatorul isi rezerva dreptul unilateral de descalifica orice participant care fraudeaza concursul prin orice fel de mecanisme/mijloace cum ar fi: link exchange, sisteme automate de acumulare de puncte, retele de participare la concursuri, id-uri false, ip-uri multiplicate.

Limitarea raspunderii
Organizatorul nu isi va asuma raspunderea:

-cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre Participanti;

-cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobile;

-in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate;

-pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Concursului ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea;

-pentru erori cauzate de intreruperea conexiunii la internet a Participantilor in timpul cat acestia acceseaza pagina web a concursului

-Organizatorul isi rezerva dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu/imagine a unui Participant la Concurs, daca va considera ca acestea sunt licentioase sau indecente. Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor.

-Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge postari ce lezeaza imaginea European Youth Card sau a concurentilor inscrisi, in mod direct sau prin asociere.

-Organizatorul nu este raspunzator sub nici o forma pentru continutul generat si pentru utilizatorii inscrisi in Concurs, ori pentru consecintele care decurg din aceasta actiune.

-Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia de servicii postale sau nepredare cauzata de date eronate furnizate de castigator.

-Organizatorul nu acorda termen de garantie pentru premiile oferite.

-Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant la Concurs care prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Concursului.

Regulamentul concursului
Regulamentul Concursului este disponibil pe pagina europeanyouthcard.ro/concurs-summer-camp. Participarea la Concurs implica acceptarea irevocabila si neconditionata a prevederilor Regulamentului si obligativitatea respectarii acestora. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile Regulamentului in masura in care se va impune acest lucru, cu conditia publicarii Regulamentului cu modificarile realizate pe pagina web https://europeanyouthcard.ro/concurs-summer-camp. Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare imediat dupa publicarea online. Regulamentul Concursului este intocmit in conformitate cu legile din Romania. In cazul nerespectarii Regulamentului/Concursului, premiile castigate nu se vor acorda.

Contact
Pentru mai multe informatii referitoare la Concurs, va rugam sa ne scrieti la adresa vreau@europeanyouthcard.ro